Intercyza – Rozdzielność Majątkowa Między Małżonkami

Zawieranie związków małżeńskich jest tematem powszechnie znanym. W momencie zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa, zwana także ustawową. W trakcie wspólności majątkowej wszelkie gromadzone dobra majątkowe stają się częścią majątku wspólnego małżonków, niezależnie od strony, która daną rzecz nabyła. Przeciwieństwem takiej sytuacji jest właśnie intercyza, poprzez którą ustanawia się rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami.

CHARAKTERYSTYKA INTERCYZY

Intercyza jest umową majątkową małżeńską. Najogólniej mówiąc, reguluje sprawy majątkowe pomiędzy małżonkami. Najczęściej spotykaną formą intercyzy jest forma rozdzielności majątkowej, gdzie każdy z współmałżonków zarządza własnym majątkiem. Możemy spotkać się także z innymi formami intercyzy, tj. m.in. opisywana instytucja może przybrać formę rozszerzającą wspólność majątkową, ograniczającą wspólność majątkową czy wyrównującą dorobki małżonków.

MAJĄTEK MAŁŻONKÓW

Analizując zagadnienie intercyzy musimy pochylić się nad instytucjami majątku wspólnego i majątku osobistego małżonków. Należy zapamiętać, że na majątek osobisty każdego z małżonków składają się np.: przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej, przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie lub darowiznę, czy też wszelkie prawa autorskie i prawa własności przemysłowej należące do twórcy utworów. Natomiast do majątku wspólnego małżonków zalicza się m.in.: wynagrodzenie za pracę małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.

JAK SPORZĄDZIĆ INTERCYZĘ?

Intercyza powinna być sporządzona przez notariusza, tj. do jej sporządzenia potrzebujemy formy aktu notarialnego. Należy zwrócić uwagę na fakt, że intercyza może zostać ustanowiona także przed zawarciem małżeństwa. Tak zawarta intercyza będzie miała skutek prawny z chwilą zawarcia związku małżeńskiego.

INTERCYZA – CZY WARTO?

Na to pytanie nie ma dobrej odpowiedzi. To zależy dla kogo, zależy przede wszystkim od indywidualnych potrzeb małżonków. Z jednej strony intercyza będzie sposobem na uniknięcie odpowiedzialności za ewentualne długi jednego z małżonków, np. w przypadku prowadzenia przez jednego z małżonków działalności gospodarczej, choć trzeba pamiętać, że nie za wszystkie długi z prowadzonej działalności gospodarczej i nie w każdej sytuacji drugi małżonek będzie ponosił odpowiedzialność. Z drugiej strony zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej spowoduje m.in. mniejszą zdolność kredytową, bowiem banki będą wyliczały zdolność na podstawie danych jednego małżonka. Małżonkowie nie będą mogli również skorzystać z instytucji wspólnego rozliczania się z podatku dochodowego.

Podsumowując – ,,zawarcie intercyzy” powinno być rozważane indywidualnie w odniesieniu do konkretnej sytuacji majątkowej małżonków, a decyzja w tym zakresie powinna być przemyślana i skonsultowana z profesjonalnym pełnomocnikiem lub doradcą prawnym. Paradoksalnie bowiem nie w każdej sytuacji intercyza najlepiej chroni interes małżonków.

Opublikuj:

Pozostałe artykuły

Czym jest naruszenie dóbr osobistych?

Naruszenie dóbr osobistych odnosi się do działań lub zachowań, które naruszają prawa i godność jednostki w sferze jej prywatności, intymności, godności, reputacji lub innych aspektów

Jak wygląda tymczasowe aresztowanie?

Tymczasowe aresztowanie jest jednym ze środków zapobiegawczych stosowanych wobec podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym lub oskarżonego w postępowaniu jurysdykcyjnym. Z uwagi na dotkliwy i izolacyjny charakter

Skontaktuj się z nami

Naszym celem jest pomaganie ludziom w najlepszy możliwy sposób. Jest to podstawowa zasada w każdej sprawie i przyczyna do sukcesu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać konsultację. 

Obszary działań

Skontaktuj się z nami