Zatrzymanie Prawa Jazdy, Zakaz Prowadzenia Pojazdów I Cofnięcie Uprawnień Cz. II

W dzisiejszym wpisie przedstawimy Państwu ciąg dalszy rozważań związanych z zagadnieniami zatrzymania prawa jazdy, zakazu prowadzenia pojazdów oraz cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami.

NA JAKI CZAS MOŻE ZOSTAĆ ORZECZONY ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW?

Wszystko zależy od rodzaju naruszenia, bowiem zatrzymanie prawa jazdy następuje za popełnione wykroczenie albo przestępstwo.

Zakaz prowadzenia pojazdów, w przypadku wykroczenia, wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów sąd określa rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy.

Natomiast, w przypadku przestępstwa, omawiany środek karny można orzec tylko w latach, na okres od roku do 15 lat. Od ogólnego okresu są jednak wyjątki.

Za popełnienie przestępstwa przez kierowcę prawo jazdy może zostać zatrzymane na okres od roku do 10 lat.

Kodeks karny reguluje m.in. przypadki obowiązkowego, co najmniej 3-letniego zakazu prowadzenia pojazdów w przypadkach kierowania w stanie nietrzeźwości, kierowania pod wpływem środka odurzającego czy też zbiegnięcia z miejsca zdarzenia po wypadku.

Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio m.in. w razie popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub gdy sprawca w czasie popełnienia przestępstwa katastrofy w ruchu lądowym, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Sąd orzeknie zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w ww. warunkach.

CO PO ZATRZYMANIU PRAWA JAZDY? JAK JE ODEBRAĆ?

Jeżeli prawo jazdy zostało zatrzymane na określony czas, sprawca musi po prostu zaczekać na upłynięcie określonego terminu. Pamiętajmy, by nie wsiadać za kierownice w przypadku posiadania zakazu prowadzenia pojazdów, bowiem każdorazowe przewinienie wydłuży czas odzyskania uprawnień.

Swoje uprawnienia możemy odzyskać również w przypadku zatrzymania prawa jazdy na czas określony z powodu jazdy pod wpływem alkoholu. W takim przypadku, jeżeli okres zatrzymania prawa jazdy jest krótszy niż rok, należy udać się do starostwa i złożyć wniosek o zwrot zatrzymanego wcześniej prawa jazdy. Należy pamiętać, że badania lekarskie oraz ewentualnie badania psychologiczne muszą być ważne. W innym wypadku musimy udać się do lekarza specjalisty i uzyskać nowe orzeczenie.

W przypadku kary dłuższej niż rok, poza ww. dokumentami należy ponownie zdać egzamin państwowy, zarówno teoretyczny jak i praktyczny. Po spełnieniu powyższego możemy zawnioskować o zwrot zatrzymanego wcześniej prawa jazdy.

Prawo przewiduje także możliwość złagodzenia kary i otrzymania zwrotu prawa jazdy wcześniej. Dzięki tzw. blokadzie alkoholowej, po upływnie połowy okresu zakazu prowadzenia pojazdów, jest możliwość zawnioskowania do sądu o wcześniejsze odzyskanie uprawnień. Blokadę alkoholową montuje się w samochodzie, a dzięki niej skazany nie uruchomi silnika, gdy będzie pod wpływem alkoholu. Osoby, które straciły uprawnienia dożywotnio, mogą ubiegać się o to dopiero po 10 latach od wydania wyroku.

CO W PRZYPADKU JAZDY PO ZATRZYMANIU PRAWA JAZDY?

Jeżeli kierowca, po orzeczonym sądowym zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych, ponownie wsiada za „kółko”, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, czyli kierowca w tym przypadku naraża się już na odpowiedzialność karną. Dodatkowo sąd obligatoryjnie orzeka o zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres od roku do nawet 15 lat.

COFNIĘCIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI

Analizując powyższy temat właściwe jest nakreślenie zagadnienia cofnięcia uprawnień, które nie jest tożsame z zatrzymaniem prawa jazdy. O cofnięciu i przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami traktuje ustawa o kierujących pojazdami.

Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami następuje na podstawie decyzji administracyjnej, która wydawana jest przez starostę. Starosta może cofnąć uprawnienia w przypadku m.in.: stwierdzenia istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, utraty kwalifikacji przez kierowcę, orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, ponownego przekroczenia liczby 24 punktów karnych czy popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Kodeks karny reguluje odpowiedzialność kierującego po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Mianowicie, zgodnie z art. 180a KK, grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 podlega osoba, która na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu.

Opublikuj:

Pozostałe artykuły

Czym jest zorganizowana grupa przestępcza?

Zorganizowane grupy przestępcze stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla społeczeństw na całym świecie. Ich złożona struktura, specjalizacja w różnych dziedzinach przestępczości oraz zdolność do szybkiego

Kradzież a kradzież z włamaniem

Pojęcie kradzieży jest dobrze znane i szeroko stosowane w prawie karnym, jednak warto zrozumieć różnice między przestępstwem kradzieży a kradzieżą z włamaniem, gdyż mają one

Skontaktuj się z nami

Naszym celem jest pomaganie ludziom w najlepszy możliwy sposób. Jest to podstawowa zasada w każdej sprawie i przyczyna do sukcesu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać konsultację. 

Obszary działań

Skontaktuj się z nami