Nowelizacja Kodeksu Pracy – Praca Zdalna

27 stycznia 2023 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał Ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza m.in. przepisy regulujące pracę zdalną. Co dokładnie znajduje się w nowelizacji kodeksu pracy, na jakich zasadach będą działały nowe instytucje i jakie obowiązki dla pracowników i pracodawców wprowadzą nowe przepisy?

PRACA ZDALNA

Zagadnienie pracy zdalnej w końcu znalazło swoje umocowanie w Kodeksie pracy, a wprowadzona nowelizacja uchyla przepisy regulujące telepracę. Zgodnie z przepisami, praca zdalna to praca, która może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracownika może nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia pracownika.

DLA KOGO PRACA ZDALNA?

Ustawodawca przewidział katalog osób, którym pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej. Takimi osobami są m.in.:

  • pracownice w ciąży,
  • pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia,
  • pracownik sprawujący opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub osoby pozostającej w wspólnym gospodarstwie domowym,
  • pracownik – rodzic dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż pracodawca może nie wyrazić zgody na pracę zdalną, ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika i musi podać przyczynę niewyrażenia zgody.

Nowy Kodeks Pracy wprowadza również możliwość wykonywania pracy zdalnej na polecenie pracodawcy. Taka instytucja może wystąpić:

  • w okresie obowiązywaniu stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu,
  • w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscy pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej.

Warunkiem do ww. polecenia pracodawcy jest złożenie przez pracownika oświadczenia w postaci papierowej lub elektronicznej, w którym stwierdzi, iż posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

OKAZJONALNA PRACA ZDALNA

Nowelizacja Kodeksu Pracy dopuszcza możliwość wykonywania okazjonalnie pracy zdalnej na wniosek pracownika, która przysługuje w wysokości 24 dni w roku kalendarzowym.

OBOWIĄZKI I PRAWA PRACODAWCY

Wraz z wprowadzeniem przepisów regulujących pracę zdalną, pracodawca zyskuje nowe obowiązki, tj. m.in. musi:

  • zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną odpowiednie materiały i narzędzia do jej wykonywania,
  • pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej (powinien również zapewnić instalację i serwis przekazanych narzędzi pracy, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej),
  • zapewnić systemy bezpieczeństwa i wyszkolić pracownika w sprawach związanych z ochroną danych osobowych,

Pracodawca zyskuje również uprawnienia, tj. może przeprowadzić kontrolę w celu zweryfikowania wykonywania pracy zdalnej przez swojego pracownika. Wykonywanie ww. kontroli nie może naruszać prywatności pracownika i powinna odbywać się w porozumieniu z pracownikiem.

Vacatio legis dla przepisów dotyczących pracy zdalnej to 2 miesiące od dnia publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw.

KONTROLA TRZEŹWOŚCI PRACOWNIKA

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadza również umożliwienie pracodawcom przeprowadzenia kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Zgodnie z nowymi przepisami. Pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.

Opublikuj:

Pozostałe artykuły

Czym jest zorganizowana grupa przestępcza?

Zorganizowane grupy przestępcze stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla społeczeństw na całym świecie. Ich złożona struktura, specjalizacja w różnych dziedzinach przestępczości oraz zdolność do szybkiego

Kradzież a kradzież z włamaniem

Pojęcie kradzieży jest dobrze znane i szeroko stosowane w prawie karnym, jednak warto zrozumieć różnice między przestępstwem kradzieży a kradzieżą z włamaniem, gdyż mają one

Skontaktuj się z nami

Naszym celem jest pomaganie ludziom w najlepszy możliwy sposób. Jest to podstawowa zasada w każdej sprawie i przyczyna do sukcesu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać konsultację. 

Obszary działań

Skontaktuj się z nami