Umowa O Roboty Budowlane

Umowa o roboty budowlane zaliczana jest do kategorii nazwanych umów cywilnoprawnych. Umowy nazwane to takie, które są prawnie uregulowane, tj. znajdują się w Kodeksie cywilnym czy też innych ustawach szczególnych. Przez doktrynę umowa ta uważana jest za zbliżoną do konstrukcji umowy o dzieło, bowiem zobowiązanie z umowy o roboty budowlane ma charakter tzw. zobowiązania określonego rezultatu.

Regulacja ustawowa

Definicja umowy o roboty budowlane zawarta jest w art. 647 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z powyższym przepisem, przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Przedmiot umowy o roboty budowlane

Przedmiotem omawianej w dzisiejszym wpisie umowy jest obiekt, lecz niestety przepisy nie definiują tegoż pojęcia. W doktrynie uważa się, iż „obiekt” oznacza po prostu rezultat przeprowadzonych przez wykonawcę prac, do których zobowiązał się w umowie.

Strony umowy o roboty budowlane

Stronami umowy o roboty budowane są wykonawca oraz inwestor (inaczej zamawiający). Inwestorem może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i ułomna osoba prawna, zamawiająca wykonanie obiektu budowlanego. Podkreślić należy, iż inwestor nie musi być właścicielem nieruchomości, na której powstać ma przedmiot umowy.

Wykonawcą natomiast może być zarówno podmiot, który samodzielnie zajmuje się wykonywaniem robót, jak również podmiot korzystający w tym zakresie z usług np. podwykonawców. Przepisy Kodeksy cywilnego nie definiują, iż podmiotami umowy o roboty budowlane muszą być podmioty kwalifikowane (przykładowo: przedsiębiorcy).

Obowiązki Stron

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, do obowiązków wykonawcy należy oddanie obiektu wykonanego zgodnie z określonym projektem i z zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor natomiast obowiązany jest przygotować roboty, przekazać teren budowy oraz dostarczyć projekt, a końcowo odebrać obiekt i zapłacić umówione wynagrodzenie.

Należy pamiętać, iż realizacja całej inwestycji podlega przepisom prawa budowlanego! To właśnie dopiero poprzez spełnienie określonych w ww. przepisach warunków i uzyskanie stosowanych zezwoleń możliwe będzie właściwe zrealizowanie przedmiotu umowy.

Forma zawarcia umowy o roboty budowlane

Zgodnie z art. 648 KC, umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem, a więc w tym przypadku nie będziemy potrzebowali pomocy notariusza.

Opublikuj:

Pozostałe artykuły

Czym jest zorganizowana grupa przestępcza?

Zorganizowane grupy przestępcze stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla społeczeństw na całym świecie. Ich złożona struktura, specjalizacja w różnych dziedzinach przestępczości oraz zdolność do szybkiego

Kradzież a kradzież z włamaniem

Pojęcie kradzieży jest dobrze znane i szeroko stosowane w prawie karnym, jednak warto zrozumieć różnice między przestępstwem kradzieży a kradzieżą z włamaniem, gdyż mają one

Skontaktuj się z nami

Naszym celem jest pomaganie ludziom w najlepszy możliwy sposób. Jest to podstawowa zasada w każdej sprawie i przyczyna do sukcesu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać konsultację. 

Obszary działań

Skontaktuj się z nami