Umowa Spółki Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to kapitałowa spółka handlowa, uregulowana w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Spółka z o.o. jest również najpopularniejszą spółką funkcjonującą w Polsce. Polacy wybierają ją przede wszystkim za stosunkowo małe wymagania formalne do jej zawiązania oraz za łączenie cech spółki kapitałowej z rolą, którą pełnią wspólnicy Spółki. Warunkiem koniecznym do utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest umowa spółki z o.o., o której szerzej w dzisiejszym wpisie.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Definicję spółki z o.o. regulują zapisy art. 151 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z powyższym, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową o kapitałowym charakterze, posiadająca osobowość prawną, działająca w oparciu o kapitał zakładowy podzielony na udziały.

Spółka z o.o. może być utworzona przez jedną lub więcej osób.

Spółka z o.o. może powstać w celach zarobkowych, gospodarczych niemających charakteru zarobkowego (non for profit) oraz w celu niegospodarczym (non profit). Podkreślić należy, iż jeżeli spółka z o.o. nie prowadzi działalności zarobkowej, nie musi prowadzić przedsiębiorstwa. Spółka z o.o. może zostać utworzona w każdym celu niezakazanym przez prawo, tj. np. w celach naukowych, społecznych, hobbystycznych czy charytatywnych.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki z o.o. jest obligatoryjnym warunkiem do utworzenia spółki omawianej w dzisiejszym wpisie. Co powinno znaleźć się w takiej umowie? Obowiązkowe elementy umowy spółki z o.o. zawiera art. 157 §  1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z powyższym, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:

  • firmę i siedzibę spółki (firma – nazwa, pod którą spółka prowadzi swoją działalność; siedziba – miejscowość, gdzie wykonywana jest funkcja prowadzenia spraw spółki przez zarząd spółki),
  • przedmiot działalności spółki (zgodnie z doktryną, przedmiot działalności spółki może być opisany w umowie spółki zgodnie z PKD (Polską Klasyfikacją Działalności), lecz opis niezgodny z kodami PKD nie stanowi naruszenia przepisów prawa),
  • wysokość kapitału zakładowego (musi być ściśle oznaczony w umowie spółki),
  • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
  • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników (umowa spółki musi podawać liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez każdego ze wspólników);
  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony (czas, na jaki została zawarta umowa spółki z o.o. może być wskazany w umowie spółki wprost jako data końcowa, przez podanie okresu, na jaki została zawarta umowa lub wskazanie celu założenia spółki, którego spełnienie spowoduje rozwiązanie spółki. Jeżeli w umowie spółki z o.o. brakuje wskazania czasu na jaki zawiązano spółkę, przyjmuje się, że umowę zawarto na czas nieokreślony).

Podkreślić należy, iż powyższy przepis określa minimalną wymaganą prawem treść umowy spółki z o.o.! Kodeks spółek handlowych, w określonych sytuacjach, w innych przepisach, przewiduje inne obligatoryjne elementy umowy spółki z o.o. Takimi obligatoryjnymi elementami umowy spółki z o.o. może być np.:

  • wskazanie przedmiotu aportu oraz wskazanie osoby wspólnika, który wniósł wkład niepieniężny, a także liczbę i wartość nominalna udziałów aportowych – jeżeli w spółce przewidziane są aporty;
  • opisanie w umowie spółki szczególnych uprawnień udziałowych – jeżeli umowa spółki przewiduje udziały uprzywilejowane;
  • wskazanie możliwości ustanowienia rady nadzorczej albo komisji rewizyjnej – jeżeli kapitał zakładowy spółki przekracza kwotę 500 000 zł, a wspólników jest więcej niż 25.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, pod rygorem nieważności. W tej samej formie dokonuje się zmian umowy spółki. Odstępstwo od obowiązku zawarcia umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego określa art. 1571 Kodeksu spółek handlowych, tj. utworzenie spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy. Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Opublikuj:

Pozostałe artykuły

Czym jest naruszenie dóbr osobistych?

Naruszenie dóbr osobistych odnosi się do działań lub zachowań, które naruszają prawa i godność jednostki w sferze jej prywatności, intymności, godności, reputacji lub innych aspektów

Jak wygląda tymczasowe aresztowanie?

Tymczasowe aresztowanie jest jednym ze środków zapobiegawczych stosowanych wobec podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym lub oskarżonego w postępowaniu jurysdykcyjnym. Z uwagi na dotkliwy i izolacyjny charakter

Skontaktuj się z nami

Naszym celem jest pomaganie ludziom w najlepszy możliwy sposób. Jest to podstawowa zasada w każdej sprawie i przyczyna do sukcesu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać konsultację. 

Obszary działań

Skontaktuj się z nami