Zawiadomienie O Możliwości Popełnienia Przestępstwa

Zostałeś pokrzywdzony czyimś działaniem? Posiadasz informacje nt. popełnienia przestępstwa czy złamania prawa? Powinieneś złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Gdzie je złożyć i co powinno zawierać? To wszystko opiszemy Państwu w dzisiejszym wpisie.

GDZIE ZŁOŻYĆ ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA?

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa możemy złożyć na najbliższym komisariacie policji lub jednostce prokuratury. Ww. zawiadomienie może zgłosić nie tylko osoba pokrzywdzona, ale również osoba, która np. była świadkiem, bądź posiada jakiekolwiek informacje dot. popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie możemy złożyć:

 • Ustnie – oznacza to, iż mamy możliwość opowiedzenia policjantowi lub prokuratorowi o całym zdarzeniu. Po tej czynności może nastąpić przesłuchanie w charakterze świadka, a powyższe czynności zostaną zapisane w protokole, który musi zostać podpisany przez składającego zawiadomienie;
 • Pisemnie – polega na przygotowaniu pisma, w którym opiszemy popełnione przestępstwo, tj. m.in. co się wydarzyło, kiedy i gdzie przestępstwo zostało popełnione, opiszemy dokładnie okoliczności i podamy sprawców przestępstwa.

Pamiętajmy, w przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości dot. złożenia zawiadomienia czy popełnienia potencjalnego przestępstwa, możemy zaczerpnąć pomocy u profesjonalnego pełnomocnika, np. adwokata, który wesprze nas we wszelkich czynnościach, przygotuje zawiadomienie wraz z odpowiednim uzasadnieniem.

CO MUSI ZAWIERAĆ ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA?

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa musi zawierać:

 • imię i nazwisko zawiadamiającego,
 • imiona rodziców oraz panieńskie nazwisko matki,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL,
 • numer oraz serię dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Pismo powinno zawierać również m.in.:

 • podanie czasu popełnienia czynu zabronionego,
 • podanie miejsca popełnienia czynu zabronionego,
 • wskazanie osoby zawiadamiającej wraz z danymi,
 • dokładny opis zdarzenia,
 • jeśli to możliwe – podanie danych sprawcy przestępstwa,
 • informacje o posiadanych dowodach.

Pamiętajmy również, iż zgodnie z Kodeksem karnym osobie, która zawiadamia o przestępstwie, lub o przestępstwie skarbowym organ powołany do ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Opublikuj:

Pozostałe artykuły

Kradzież a kradzież z włamaniem

Pojęcie kradzieży jest dobrze znane i szeroko stosowane w prawie karnym, jednak warto zrozumieć różnice między przestępstwem kradzieży a kradzieżą z włamaniem, gdyż mają one

Konfrontacja w procesie karnym

Proces karny to złożony mechanizm, mający na celu ustalenie prawdy i wymierzenie sprawiedliwości. Jednym z kluczowych elementów procesu dowodzenia w sprawach karnych jest konfrontacja, czyli

Skontaktuj się z nami

Naszym celem jest pomaganie ludziom w najlepszy możliwy sposób. Jest to podstawowa zasada w każdej sprawie i przyczyna do sukcesu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać konsultację. 

Obszary działań

Skontaktuj się z nami